امام حسن عسگری علیه السل ام فرمودند:بـه راستی ، شما را عمری

 کاهنده و روزهای معدودی است و مرگ ناگهان سر رسد . هر که خیر 

 بکارد نیکی برداشت نماید و هر که بدی بکارد پشیمانی درو نماید .         

هرکشاورز هرچه بکارد همان

نصیبش شود، کُـند کار به نصیبش دست نیابد و آزمند آنچه را مقدرش

نشده به دست نیاورد .هر که خیری نصیبش شود خـداوند نصیبش ساخته

است و هر که از شرّی محفوظ ماند خداوند او را حفظ کرده است .

امام باقر علیه السلام می گوید:
در وقتی که پدرم عازم سفر بود از وی درخواست کردم مرا وصیتی نماید. به من فرمود با پنج تن دوستی ومجالست مکن:

1-بافاسق ونابکار وفرومایه منشین که تورا به یک لقمه نانی می فروشند.

2-با مردم بخیل معاشرت مکن که در روز سخت و محنت تو را یاری نمی کنند.

3-از دروغ پرهیز کن که او به منزله سراب است وتورا می فریبد:دور را نزدیک ونزدیک را دور جلوه می دهد

4-از مردم احمق ونادان کناره گیری کن که چون می خواهند به تو سودی رسانند زیان می رسانند.

5-ازکسی که قطع رحم کرده نیز گریزان باش که خداوند درچند جای قرآن اورا لعن کرده است.