* دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.

** دانستم خدا مرا می بیند پس حیا کردم.

*** دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم.

**** دانستم پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.