عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق.

حضرت علی(ع)می فرمایند:برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

رسول اکرم(ص)می فرماین :چهار چیز روزی را زیاد می‌کند:خوش اخلاقی، خوشرفتاری با همسایه، اذیت نکردن و کم‌ بی‌تابی کردن. ✮ معدن الجواهر ص۳۹