1. اولین شاهد روز قیامت الله است.               ( علق / 14)

2. دومین شاهد پیغمبران هستند .               ( احزاب / 45 )

3. سومین شاهدان امامان هستند                 ( توبه / 105)

4. چهارمین شاهدان ملائکه و فرشتگان هستند .   ( ق / 18 )

5. پنجمین شاهدان شهداء هستند .               ( بقره 154 )

6. ششمین شاهدان زمین است .                   ( زلزال / 4)

7. هفتمین شاهدان زمان است .                   ( بروج / 1 )

8. هشتمین شاهدان پوست است .                 ( تکویر )

9. نهمین شاهد نعمت ها و فرصت ها است.        ( تکاثر)